Изберете търсещ ×
  New searcher
Category
Categories
Categories
Production Year
Manufacturer

Политика за поверителност

Следната Политика за поверителност описва принципите на обработка и защита на личните данни, използвани в компанията SUPERIOR - Michał Banasik, собственик на уебсайта SUBARAK.pl със седалище в Лодз (94-305) на ул. Krańcowa 11, VAT EU PL8392985264.

Администратор на лични данни

1.1. Администраторът на лични данни на хората, които си сътрудничат със SUPERIOR - Michał Banasik, клиентите, които посещават www сайтове, администрирани от SUPERIOR - Michał Banasik със седалище в Łódź (94-305) на ул. Krańcowa 11, VAT EU PL839298526, наричан по-долу администратор.

1.2 Администраторът обработва лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Правила за събиране на лични данни

2.1 Източници на данни

 1. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за изпълнението на запитвания и поръчки. Съгласието, изразено за всяка цел на обработване, може да бъде оттеглено по всяко време.
 2. Администраторът може да получи лични данни от публични източници, например KRS, CEIDG, и източници с ограничен достъп, например KRD, BIG. В този случай е необходима проверка дали е налице правно основание за обработката на личните данни.
 3. Разглеждането на съдържанието на уебсайтове не изисква разкриване на лични данни от страна на потребителя. Използването на услугите, предоставяни от Администратора, може да изисква от потребителя да предостави лични данни. В този случай непредоставянето на лични данни може да намали възможностите или да ограничи изцяло използването на услугата.
 4. Ако потребителят използва услугите, използвайки мобилни устройства, Администраторът може да получи, по-специално, идентификационни данни за мобилното устройство, оператора на интернет услуги и абоната. Събраните по този начин данни ще бъдат обработвани анонимно и ще бъдат използвани само за статистически цели или за осигуряване на правилното използване на уебсайта от потребителя.

2. 2 Обхват на съхраняваните лични данни

 1. Събраните лични данни могат да включват: име, фамилия, име на компанията, длъжност в организацията, адрес, данни за контакт, като например - телефонен номер, адрес на електронна поща, телефонен номер, факс и адреси за незабавни съобщения, като Skype, GaduGadu или други, позволяващи осъществяването на контакт с посоченото лице по предпочитан начин.
 2. В обосновани случаи запазваме и номера на документа за самоличност, ако това се изисква от разпоредбите, свързани с издаването на документи относно изпълнението на договори.
 3. Администраторът събира информация, свързана с разглеждането на съдържанието на уебсайта от страна на потребителите, като например брой и източник на посещенията на уебсайта, време на посещение, разглеждано съдържание, брой и вид на отворените подстраници, използвани препратки, IP адрес на компютъра. Администраторът не комбинира тази информация с личните данни на потребителя и не ги използва за идентифициране на потребителя, освен ако това не е необходимо за правилното предоставяне на услугата.
 4. Администраторът не съхранява чувствителни данни.

Обработка на данни

3.1. Цели на обработката на лични данни

Личните данни се обработват с цел:

 1. Изпълнение на запитвания и поръчки, подадени директно до дружеството SUPERIOR - Michał Banasik, чрез всички налични канали за комуникация, както и за предявяване на свързани с тях искове на основание чл. 6, ал. 1, буква б) ЗАКОНА ЗА РОДИНАТА.
 2. Директен маркетинг, свързан с дейността, извършвана на основание чл. 6 ал. 1 буква а РОДОП, включително (но не само) изпращане на търговска информация на предоставения имейл адрес, провеждане на телефонни обаждания на посочения номер, представяне на промоционални оферти в рамките на кампании, всички използвани канали за продажба.
 3. Проучване на удовлетвореността от сътрудничеството с Администратора въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от РОДО. Проучванията могат да се извършват по електронен път чрез анкети, формуляри или запитвания по електронна поща или телефон.

3. 2 Обхват на използване на информацията

 1. Администраторът използва информацията, посочена в точка 2.2. В само за цели, свързани с пазарни проучвания и трафик на уебсайтове за статистически цели, по-специално с цел оценка на интереса към съдържанието, публикувано на уебсайтове, и подобряване на съдържанието на уебсайтовете.
 2. Администраторът използва файлове с "бисквитки" или други подобни. Тези видове файлове позволяват на Администратора, по-специално, да адаптира по-добре уебсайта към индивидуалните интереси и предпочитания на потребителя. Повече информация можете да намерите на уебсайта, посветен на https://www.subarak.pl/content/3-polityka-cookies.

3. 3 Профилиране

 1. Администраторът не използва профилиране въз основа на лични данни.
 2. Администраторът не взема автоматизирани решения, произтичащи от профилиране въз основа на лични данни.

3.4. Период на обработване на личните данни

 1. Периодът на обработване на лични данни зависи от момента на оттегляне на дадените съгласия.
 2. Възможно е обработката на лични данни да бъде удължена до изпълнение на законните интереси на Администратора, включително изпълнение на договори или обезпечаване на евентуални искове. Това не означава, че личните данни могат да бъдат обработвани за цели, различни от посочените.

Получатели на данни

4.1. Администраторът декларира, че не продава и не предоставя събраните лични данни на субекти, които не са свързани с изпълнението на договорите.

4.2 Администраторът може да възложи обработката на данни на местен дистрибутор с цел изпълнение на запитване или поръчка.

4.3 Възлагането на лични данни се основава на договор за възлагане, като се гарантира защитата на личните данни в съответствие с приложимите разпоредби.

4.4. Личните данни могат да бъдат разкривани на сътрудничещи си субекти във връзка с изпълнението и упражняването на правата по договорите, включително, но не само, на субекти, предоставящи услуги:

 • Счетоводство
 • Събиране на дългове
 • информация
 • маркетинг
 • куриерски и пощенски услуги
 • Правни услуги
 • административен бек офис

4.5. Администраторът не предоставя лични данни извън Европейския съюз, освен в случаите, когато това се изисква по конкретно искане на клиента, свързано с изпълнението на договора.

4.6 Администраторът си запазва правото да разкрива информация за потребителя на компетентните органи или на трети страни, които отправят искане за такава информация, въз основа на подходящо правно основание и в съответствие с приложимото законодателство.

Права, свързани с обработката на лични данни

5.1 Лицето, чиито лични данни се обработват, има право на:

 • право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни
 • право на възражение срещу обработването на данни за маркетингови цели
 • право на достъп до данните
 • право да поиска коригиране на лични данни
 • право да поиска изтриване на лични данни
 • правото да поискате ограничаване на обработката на лични данни
 • право на прехвърляне на лични данни

5.2 Лицето, чиито данни се обработват, има право да подаде жалба до надзорния орган, който се занимава със защитата на личните данни, т.е. до председателя на Службата за защита на личните данни.

5.3 Лице за контакт, свързано със защитата на личните данни в SUPERIOR - Michał Banasik:

 • по телефон + 48 782 600 555
 • по електронна поща: info@subarak.pl
 • чрез писмо на адреса на дружеството с надпис "Лични данни"

Заключителни разпоредби

6.1. Настоящата политика е достъпна на уебсайта в седалището на Администратора и на уебсайта.

6.2. Администраторът си запазва правото да променя Политиката за защита на личните данни. Всеки потребител, който използва услугите на Администратора, е обект на актуалната версия на Политиката за поверителност.