Výběr vyhledávače ×
  New searcher
Category
Categories
Categories
Production Year
Manufacturer

Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů popisují zásady zpracování a ochrany osobních údajů používaných ve společnosti SUPERIOR - Michał Banasik, vlastníkovi webových stránek SUBARAK.pl se sídlem v Lodži (94-305) na ul. Krańcowa 11, DIČ: EU PL8392985264.

Správce osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů osob spolupracujících se společností SUPERIOR - Michał Banasik, zákazníků navštěvujících www stránky spravované společností SUPERIOR - Michał Banasik se sídlem v Lodži (94-305) na ul. Krańcowa 11, VAT EU PL839298526, dále jen správce.

1.2 Správce zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pravidla pro shromažďování osobních údajů

2.1 Zdroje údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vyřízení dotazů a objednávek. Souhlas vyjádřený pro každý účel zpracování lze kdykoli odvolat.
 2. Správce může získávat osobní údaje z veřejných zdrojů, např. z KRS, CEIDG a ze zdrojů s omezeným přístupem, např. z KRD, BIG. V takovém případě je nutné ověřit, zda existuje právní základ pro zpracování osobních údajů.
 3. Prohlížení obsahu webových stránek nevyžaduje od uživatele poskytnutí osobních údajů. Využívání služeb poskytovaných správcem může vyžadovat poskytnutí osobních údajů uživatelem. V takovém případě může neposkytnutí osobních údajů omezit možnosti nebo zcela omezit používání služby.
 4. Pokud uživatel využívá služby pomocí mobilních zařízení, může správce získat zejména identifikační údaje mobilního zařízení, provozovatele internetových služeb a účastníka. Takto získané údaje budou zpracovány anonymně a budou použity pouze pro statistické účely nebo pro zajištění správného používání webových stránek uživatelem.

2. 2 Rozsah uchovávaných osobních údajů

 1. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat: jméno, příjmení, název společnosti, funkci v organizaci, adresu, kontaktní údaje, jako jsou - telefonní číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax a adresy pro zasílání rychlých zpráv, jako je Skype, GaduGadu nebo jiné, umožňující kontakt s uvedenou osobou preferovaným způsobem.
 2. V odůvodněných případech uchováváme také číslo dokladu totožnosti, pokud to vyžadují ustanovení týkající se vystavování dokladů o realizaci smluv.
 3. Správce shromažďuje informace související s prohlížením obsahu webových stránek uživateli, jako je počet a zdroj návštěv webových stránek, doba návštěvy, prohlížený obsah, počet a typ otevřených podstránek, použité odkazy, IP adresa počítače. Správce tyto informace nespojuje s osobními údaji uživatele a nepoužívá je k identifikaci uživatele, pokud to není nezbytné pro řádné poskytování služby.
 4. Správce neukládá citlivé údaje.

Zpracování údajů

3.1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 1. realizace dotazů a objednávek podaných přímo společnosti SUPERIOR - Michał Banasik, a to prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů, jakož i uplatnění nároků s nimi souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b ZÁKONA.
 2. Přímý marketing související s činností prováděnou na základě čl. 6 odst. 1 písm. a RODO, včetně (ale nikoliv pouze) zasílání obchodních informací na uvedenou e-mailovou adresu, telefonování na uvedené číslo, prezentace akčních nabídek v rámci kampaní, všech provozovaných prodejních kanálů.
 3. Výzkum spokojenosti se spoluprací se Správcem na základě čl. 6 odst. 1 písm. f RODO. Výzkum lze provádět elektronicky pomocí dotazníků, formulářů nebo dotazů prostřednictvím e-mailu či telefonu.

3. 2 Rozsah využití informací

 1. Správce využívá informace uvedené v bodě 2.2. C pouze pro účely související s průzkumem trhu a návštěvnosti webových stránek pro statistické účely, zejména za účelem vyhodnocení zájmu o obsah zveřejněný na webových stránkách a zlepšení obsahu webových stránek.
 2. Správce používá soubory cookie nebo podobné soubory. Tyto typy souborů umožňují správci zejména lépe přizpůsobit webové stránky individuálním zájmům a preferencím uživatele. Více informací naleznete na webových stránkách věnovaných https://www.subarak.pl/content/3-polityka-cookies.

3. 3 Profilování

 1. Správce nepoužívá profilování na základě osobních údajů.
 2. Správce nepřijímá automatizovaná rozhodnutí vyplývající z profilování na základě osobních údajů.

3.4. Doba zpracování osobních údajů

 1. Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od okamžiku odvolání udělených souhlasů.
 2. Zpracování osobních údajů je možné prodloužit do doby naplnění oprávněných zájmů správce, včetně plnění smluv či zajištění případných pohledávek. To neznamená, že osobní údaje mohou být zpracovávány pro jiné než uvedené účely.

Příjemci údajů

4.1. Správce prohlašuje, že shromážděné osobní údaje neprodává a neposkytuje subjektům nesouvisejícím s plněním smluv.

4.2. Správce může pověřit zpracováním údajů místního distributora za účelem vyřízení poptávky nebo objednávky.

4.3 Svěření osobních údajů probíhá na základě smlouvy o pověření, která zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s platnými předpisy.

4.4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím subjektům v souvislosti s realizací a výkonem práv ze smluv, mimo jiné subjektům poskytujícím služby:

 • Účetnictví
 • Vymáhání pohledávek
 • informace
 • marketing
 • kurýrní a poštovní služby
 • Právní
 • administrativní zázemí

4.5. Správce neposkytuje osobní údaje mimo Evropskou unii, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje konkrétní požadavek klienta související s plněním smlouvy.

4.6. Správce si vyhrazuje právo poskytnout informace o uživateli příslušným orgánům nebo třetím stranám, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu a v souladu s platnými právními předpisy.

Práva související se zpracováním osobních údajů

5.1 Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely
 • právo na přístup k údajům
 • právo požadovat opravu osobních údajů
 • právo požadovat výmaz osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenos osobních údajů

5.2 Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.3 Kontaktní osoba související s ochranou osobních údajů v SUPERIOR - Michał Banasik:

 • na telefonním čísle + 48 782 600 555
 • e-mailem: info@subarak.pl
 • dopisem na adresu společnosti s označením "Osobní údaje".

Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách v sídle správce a na internetových stránkách.

6.2. Správce si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů. Každý uživatel využívající služby Správce se řídí aktuální verzí Zásad ochrany osobních údajů.