Výber vyhľadávača ×
  New searcher
Category
Categories
Categories
Production Year
Manufacturer

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spracovania a ochrany osobných údajov používaných v spoločnosti SUPERIOR - Michał Banasik, ktorá je vlastníkom webovej stránky SUBARAK.pl so sídlom v Lodži (94-305) na ul. Krańcowa 11, IČO: PL8392985264.

Správca osobných údajov

1.1. Správca osobných údajov osôb spolupracujúcich so spoločnosťou SUPERIOR - Michał Banasik, zákazníkov navštevujúcich www stránky spravované spoločnosťou SUPERIOR - Michał Banasik so sídlom v Lodži (94-305) na ul. Krańcowa 11, IČO PL839298526, ďalej len správca.

1.2. Správca spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Pravidlá zhromažďovania osobných údajov

2.1. Zdroje údajov

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vykonanie dopytov a objednávok. Súhlas vyjadrený na každý účel spracovania možno kedykoľvek odvolať.
 2. Správca môže získavať osobné údaje z verejných zdrojov, napr. z KRS, CEIDG a zo zdrojov s obmedzeným prístupom, napr. z KRD, BIG. V tomto prípade je potrebné overiť, či existuje právny základ na spracúvanie osobných údajov.
 3. Prezeranie obsahu webových stránok si nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľom. Používanie služieb poskytovaných správcom môže od používateľa vyžadovať poskytnutie osobných údajov. V takom prípade môže neposkytnutie osobných údajov obmedziť možnosti alebo úplne obmedziť používanie služby.
 4. Ak používateľ využíva služby prostredníctvom mobilných zariadení, správca môže získať najmä identifikačné údaje mobilného zariadenia, prevádzkovateľa internetových služieb a účastníka. Takto získané údaje budú spracované anonymne a budú použité len na štatistické účely alebo na zabezpečenie správneho používania webovej stránky používateľom.

2. 2 Rozsah uložených osobných údajov

 1. Zhromaždené osobné údaje môžu zahŕňať: meno, priezvisko, názov spoločnosti, funkciu v organizácii, adresu, kontaktné údaje, ako sú - telefónne číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, fax a adresy pre okamžité správy, ako je Skype, GaduGadu alebo iné, ktoré umožňujú kontakt s uvedenou osobou preferovaným spôsobom.
 2. V odôvodnených prípadoch uchovávame aj číslo dokladu totožnosti, ak to vyžadujú ustanovenia týkajúce sa vydávania dokladov o realizácii zmlúv.
 3. Správca zhromažďuje informácie súvisiace s prezeraním obsahu webovej stránky používateľmi, napríklad počet a zdroj návštev webovej stránky, čas návštevy, prezeraný obsah, počet a typ otvorených podstránok, použité odkazy, IP adresa počítača. Správca tieto informácie nekombinuje s osobnými údajmi používateľa a nepoužíva ich na identifikáciu používateľa, pokiaľ to nie je potrebné na riadne poskytovanie služby.
 4. Správca neukladá citlivé údaje.

Spracovanie údajov

3.1. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom:

 1. Realizácia dopytov a objednávok podaných priamo spoločnosti SUPERIOR - Michał Banasik, prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov, ako aj uplatnenie nárokov s nimi súvisiacich na základe čl. 6 ods. 1 písm. b ZÁKONA.
 2. Priamy marketing súvisiaci s činnosťou vykonávanou na základe čl. 6 ods. 1 písm. a RODO, vrátane (ale nielen) zasielania obchodných informácií na uvedenú e-mailovú adresu, telefonovania na uvedené číslo, prezentácie reklamných ponúk v rámci kampaní, všetkých prevádzkovaných predajných kanálov.
 3. Prieskum spokojnosti so spoluprácou so Správcom na základe čl. 6 ods. 1 písm. f RODO. Výskum sa môže vykonávať elektronicky pomocou dotazníkov, formulárov alebo otázok prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

3. 2 Rozsah použitia informácií

 1. Správca používa informácie uvedené v bode 2.2. C len na účely súvisiace s prieskumom trhu a návštevnosti webových stránok na štatistické účely, najmä na účely posúdenia záujmu o obsah zverejnený na webových stránkach a zlepšenia obsahu webových stránok.
 2. Správca používa súbory cookie alebo podobné súbory. Tieto typy súborov umožňujú správcovi najmä lepšie prispôsobiť webové stránky individuálnym záujmom a preferenciám používateľa. Viac informácií nájdete na webovej stránke venovanej https://www.subarak.pl/content/3-polityka-cookies.

3. 3 Profilovanie

 1. Správca nepoužíva profilovanie na základe osobných údajov.
 2. Správca neprijíma automatizované rozhodnutia vyplývajúce z profilovania na základe osobných údajov.

3.4. Obdobie spracúvania osobných údajov

 1. Doba spracúvania osobných údajov závisí od času odvolania udelených súhlasov.
 2. Spracúvanie osobných údajov je možné predĺžiť až do splnenia oprávnených záujmov správcu, vrátane plnenia zmlúv alebo zabezpečenia prípadných pohľadávok. To neznamená, že osobné údaje môžu byť spracúvané na iné ako uvedené účely.

Príjemcovia údajov

4.1. Správca vyhlasuje, že získané osobné údaje nepredáva a neposkytuje subjektom, ktoré nesúvisia s plnením zmlúv.

4.2. Správca môže poveriť spracovaním údajov miestneho distribútora za účelom vykonania dopytu alebo objednávky.

4.3. Zverenie osobných údajov sa uskutočňuje na základe zmluvy o poverení, pričom sa zabezpečuje ochrana osobných údajov v súlade s platnými predpismi.

4.4. Osobné údaje môžu byť sprístupnené spolupracujúcim subjektom v súvislosti s realizáciou a výkonom práv vyplývajúcich zo zmlúv, okrem iného aj subjektom poskytujúcim služby:

 • Účtovníctvo
 • Vymáhanie pohľadávok
 • informácie
 • marketing
 • kuriérske a poštové služby
 • Právne služby
 • administratívne zázemie

4.5. Správca neposkytuje osobné údaje mimo Európskej únie, okrem prípadov, keď si to vyžaduje osobitná požiadavka klienta súvisiaca s plnením zmluvy.

4.6. Správca si vyhradzuje právo poskytnúť informácie o používateľovi príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré o to požiadajú, a to na základe príslušného právneho základu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

5.1 Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na:

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu údajov na marketingové účely
 • právo na prístup k údajom
 • právo požadovať opravu osobných údajov
 • právo požadovať vymazanie osobných údajov
 • právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov

5.2. Osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

5.3. Kontakt súvisiaci s ochranou osobných údajov v spoločnosti SUPERIOR - Michał Banasik:

 • na telefónnom čísle + 48 782 600 555
 • e-mailom: info@subarak.pl
 • listom na adresu spoločnosti s označením "Osobné údaje".

Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto zásady sú k dispozícii na webovom sídle správcu a na internetovej stránke.

6.2. Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov. Každý používateľ, ktorý využíva služby Správcu, sa riadi aktuálnou verziou Zásad ochrany osobných údajov.