Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych

SUBARAK - Michał Banasik z siedzibą w Łodzi (94-007) przy ulicy Maratońskiej 77/261, NIP 839-298-52-64

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami kontaktować:

- telefonicznie + 48 782 600 555

- drogą elektroniczną info@subarak.pl

- listownie na adres firmy, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania, podstawa prawna

Państwa dane przetwarzane są w celu:

- realizacji zapytań i zamówień:

  • składanych bezpośrednio w firmie SUBARAK - Michał Banasik
  • składanych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji
  • a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz Dystrybutorami lokalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Źródło danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.

Możemy także pozyskać dane ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku dokonujemy weryfikacji, czy posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

Zakres przechowywanych danych

Przechowujemy jedynie dane związane z realizacją celów firmowych, takie jak – imię, nazwisko, dane kontaktowe (m.in. adres, telefon, e-mail), pełniona funkcja w organizacji.

W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o dane związane z dokumentem tożsamości, jeżeli wymagają tego dodatkowe przepisy związane z wystawianymi dokumentami.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą także zostać ujawnione podmiotom współpracującym na potrzeby związane z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów, w tym (ale nie wyłącznie)

- podmiotom świadczącym usługi księgowe - Doradca podatkowy Mirosława Grabczak

ul. Korzeniowskiego 23/3 Łódź 93-025

- windykacyjne,

- informatyczne,

- marketingowe - Freshmail.pl

- dostarczającym przesyłki kurierskie:

* DPD Polska

* Furgonetka.pl

realizującym płatności online:

* Payu.pl
* Paypal.com

oraz zapewniającym obsługę administracyjną, prawną.

 

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie z Państwa strony związane z realizacją zamówienia.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń, w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania opartego o dane osobowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

- prawo dostępu do danych osobowych

- prawo żądania sprostowania danych osobowych

- prawo żądania usunięcia danych osobowych

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.subarak.pl/content/12-polityka-prywatnosci